Danh sách ban lãnh đạo nhà trường năm học 2018 – 2019

16:58

                                          DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU
                                                NĂM HỌC 2018-2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ BỘ MÔN
1 NGUYỄN MINH CƯƠNG 1971 HIỆU TRƯỞNG TOÁN
2 HOÀNG THỊ HƯƠNG 1971 PHÓ HIỆU TRƯỞNG SINH

 

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours